Siirry Nuori Suomi -organisaation sivuille
 

Seuranta ja toiminnan arviointi

 

Laadukkaassa toiminnassa erilaisten seuranta- tai arviointijärjestelmien luominen on tärkeää. Arvioinnissa tulee sopivin aikavälein pohtia liikuntatuokioiden tai harjoittelun onnistumista suhteessa toimintakauden alussa tehtyihin tavoitteisiin. Arvioinnissa on hyvä kiinnittää huomiota muun muassa lasten taitojen edistymiseen, ryhmässä vallitsevaan ilmapiiriin ja harjoittelumotivaatioon. Ohjaajan tulee arvioida myös toiminnan organisointia: toimiiko tiedonvälitys ohjatun toiminnan, lasten sekä vanhempien välillä, mitkä asiat toimivat hyvin ja mitä kehitettävää toiminnassa on.

 

Lue suunnitteluun liittyvistä aiheista lisää:

Brotherus, A., Hytönen, J. & Krokfors, L. 2002. Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. Helsinki: WSOY.

Hakala, L. 1999. Liikunta ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Heikinaro-Johansson, P. 2003. Liikunnanopetuksen suunnittelu. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen ja L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, 101-129.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005: 17.

 

© Nuori Suomi ry 

 

 

 


 
  Siirry Lastenliikeiltapaiva sivuille sponsorit
liikuntaleikki liikuntavinkki